header image
НАСЛОВНА СТРАНА
Владислав Ђорђевић: Типови личности Штампај Е-пошта
четвртак, 21 септембар 2017

 Тип личности одређује људски идентитет у знатној мери. Постоје многе типологије личности, али најпознатија је она која дели личности према темпераменту.

1. Темперамент

Поделу људи према темпераменту учинили су старогрчки лекари Хипократ (Hippocrates, 460-377. пр. н.е.) и Гален (Galēnos, 129-199). Они су повезивали темпераменте са одређеним телесним течностима.

1. 1. Колерици

Kолерици или холерици су жучљиви, жучни, узбудљиви, напрасити, нагле ћуди, раздражљиви, пргави, склони да брзо плану, али и да брзо забораве гнев. По Хипократу и Галену, то је стога што у њима доминира жуч. Назив колерик или холерик потиче од грчке именице cholē, која примарно значи жуч, а секундарно, управо због те Хипократове теорије, гнев, љутина, мржња, срдња, бес и беснило.

1. 2. Сангвиници

Сангвиници су окретни, живахни, ватрени, раздражљиви и жестоки. По Хипократу и Галену, то је зато што у њима доминира крв. Назив сангвиник потиче од латинске именице sanguis, која значи крв.

1. 3. Меланхолици

Mеланхолици су тужни, потиштени, туробни, снуждени, брижни, чемерни и неодлучни. По Хипократу и Галену, то је зато што у њима доминира црна жуч. Назив меланхолик потиче од грчког придева mélas, који значи црн, тамне боје, мрк, мрачан, мутан и именице cholē, која значи жуч.

1. 4. Флегматици

Флегматици су хладнокрвни, мирни, млитави, троми и равнодушни. По Хипократу и Галену, то је зато што у њима доминира слуз, гној. Назив флегматик потиче од грчке именице phlégma, која значи слуз, гној.

1. 5. Данашња теорија о темпераментима

Данас се не верује да на темперамент утичу телесне течности. Међутим, неки психолози који верују да на темперамент утиче грађа тела.

2. Соматотипови по Ернсту Кречмеру

Немачки психијатар Ернст Кречмер (Ernst Kretschmer, 1888-1964) поделио је људе према грађи тела. По њему, постоје четири соматотипа. Назив за ту класификацију личности потиче од грчких речи sōma, која значи тело и речи týpos, која значи тип.

2. 1. 1. Атлетски телесни тип

Атлетски телесни тип обухвата особе које су мишићаве (мускуларне), атлетске грађе тела. Назив типа потиче од грчке речи athlētēs, која значи атлета, спортиста. Особе атлетског телесног типа карактерише независност, самосвесност, физичка активност, авантуризам, амбициозност, неосетљивост, борбеност и храброст.

2. 1. 2. Пикнички телесни тип

Пикнички телесни обухвата особе које су пуначке и дебељушкасте. Назив типа потиче од грчког придева pyknós, која значи густ, дебео, збијен, чврст и јак. Особа пикничког телесног типа карактерише отвореност, друштвеност, тактичност, ведрина, великодушност, стабилност, смиреност, оптимизам, налажење задовољства у телесним уживањима, релаксираност и склоност хумору.

2. 1. 3. Астенички телесни тип

Астенички телесни тип обухвата мршаве и нејаке особе. Назив потиче од грчког придева a-sthenēs, који значи слаб, немоћан и нејак.

Овај телесни тип назива се и лептосомни. Назив потиче од грчког придева leptós, који значи танак, мршав, нежан, танушан и ситан.

Особе астеничког или лептосомног телесног типа карактерише озбиљност, склоност фанатичном заступању неке идеје, хладан однос према другим људима, индивидуализам, склоност иронији и заједљивости, велика лична осетљивост, напетост, ментална активност, раздражљивост, сензитивност и брзина.

2. 1. 4. Диспластични телесни тип

Диспластични телесни тип обухвата особе које нису способне да се обликују у складу са спољашњим подражајем. Назив потиче од грчке препозиције dys, која значи не и глагола plássō, који значи обликујем, творим.

Особе диспластичног телесног типа карактерише несавитљивост и равнодушност, стрпљивост и хладнокрвност.

Чини се да овим соматотиповима одговарају типови темперамената Хипократа и Галена.

2. 2. 1. Шизотимни тип личности

Кречмер је такође сматрао да су особе атлетског и астеничког телесног типа склоне да припадају шизотимном типу личности. Назив овог типа потиче од грчких именица schísis, која значи пресецање, цепање и раздвајање, и thymós, која значи ћуд, расположење. По Кречмеру, шизотимни типови су склони шизофреном душевном обољењу.

2. 2. 2. Циклотимни тип личности

Кречмер је сматрао да су особе пикничког телесног типа склоне да припадају циклотимном типу личности. Назив овог типа потиче од грчког придева kýklos, који значи округао. Тај тип има особине сличне пикничком типу. По Кречмеру, пикнички телесни типови су склони манијакално-депресивном душевном обољењу.

3. Соматотипови по Вилијаму Шелдону

У соматотипологији, Кречмеру се придружио и Вилијам Херберт Шелдон (William Herbert Sheldon, 1898-1977). По грађи тела, поделио је људе на мезоморфне, ендоморфне и ектоморфне.

3. 1. Мезоморфни телесни тип

Будући да атлетски тип није ни мршав, ни дебео, већ у средини, Шелдон тај телесни тип назива мезоморфним телесним типом. Назив типа потиче од грчког придева mésos, који значи средњи, између.

Шелдон је мезоморфни (атлетски) телесни тип повезао са соматотоничким типом личности. Назив типа потиче од грчких речи sōma, која значи тело и tónоs, која значи начин поступања. Тај тип личности карактерише активност, покретљивост и склоност коришћењу физичке снаге, енергичност, храброст, тежња за господарењем, агресивност, нетрпељивост, склоност излагању опасности и ризику, недостатак такта и саосећања према другима.

3. 2. Ендоморфни телесни тип

Будући да је пикнички тип унутра попуњен, Шелдон тај телесни тип назива ендоморфним телесним типом. Назив типа потиче од грчке речи én-don, која значи унутра, изнутра.

Шелдон је ендоморфни (пикнички) телесни тип повезао са висцеротоничким типом личности. Назив типа потиче од латинске речи viscus, која значи утроба, црева. Taj тип карактерише емоционална уравнотеженост, доследност у понашању, толерантност према другима, срдачан однос према другима, практичност, реализам и склоност ка удобности.

3. 3. Ектоморфни телесни тип

Будући да астенички или лептосомни тип реагује на све што долази споља, Шелдон тај телесни тип назива ектоморфним телесним типом. Назив типа потиче од грчке речи ektós, која значи споља.

Шелдон је ектоморфни (астенички, лептосомни) телесни тип повезао са церебротоничким типом личности Назив типа потиче од латинске речи cerebrum, која значи мозак. Taj тип карактерише контролисање поступака, склоност ка размишљању, уздржаност и повученост, избегавање друштва и бучне средине, велика осетљивост, физичка неотпорност и лако замарање.

4. Соматотипови по Карол Салтус

Карол Салтус (Carol Saltus) је развила Шелдонову соматотипологију у књизи Bodyscopes: The Revealing Link Between Body Type and Personality (1986), код нас преведенe као „Телоскоп: кључ за откривање вашег карактера прeмa типу грађе тела” (1987). Она је људе по телесној грађи и типу личности поделила у девет категорија. То су: балансирани мезоморфни, ендо-мезоморфни, екто-мезоморфни, балансирани ендоморфни, мезо-ендоморфни, екто-ендоморфни, балансирани ектоморфни, ендо-ектоморфни и мезо-ектоморфни.

Ако неког баш занима, ја припадам балансираном ектоморфном типу.

5. Типологија личности Kетрин Кук Бригс и Изабел Бригс Мајерс

Американка Кетрин Кук Бригс (Katharine Cook Briggs, 1875-1968) и њена ћерка Изабел Бригс Мајерс (Isabel Briggs Myers, 1897-1980) начиниле су веома користан упитник за откривање типа личности. Он се заснива на теоријама личности Швајцарца Карла Густава Јунга (Carl Gustav Јung, 1875-1961). Упитник је познат као Мајерс-Бригс индикатор типа личности (Myers-Briggs Type Indicator, MBTI). Тест дели људе према томе јесу ли екстровертни (Extrovertion, E) или интровертни (Introvertion, I), да ли се ослањају на чула (Sensing, S) или интуицију (Intuition, N), да ли на размишљање (Thinking, T) или осећање (Feeling, F), да ли су склони процењивању (Judging, Ј) или опажању (Perceiving, P).

У завиности од ових склоности Мајерс-Бригс упитник дели људе у 16 типова. То су: ISTJ, ISFJ, INFJ, INTJ, ISTP; ISFP; INFP, INTP, ESTP, ESFP, ENFP, ENTP, ESTJ, ESFJ, ENFJ, ENTJ.

Овај упитник типа личности има значајну улогу у одређивању радних психичких способности и преференци, па чак и одређивања пожељног брачног друга.

6. Закључак

Постоје бројне типологије личности. Најпознатија је она Хипократова и Галенова, која личности дели по темпераментима. По њима, постоје четири темперамента.

Особа која реагује брзо и јако јесте колерик, особа која реагује брзо и површно сангвиник, особа која реагује споро и јако меланхолик, а особа која реагује споро и површно флегматик.

Постоје и бројне соматотипологије. Најпознатија је она коју даје Ернст Кречмер. По њему, постоје четири соматотипа: атлетски (мишићав), пикнички (дебељушкаст), астенички (слаб) и дисплексичан (неуобличив).

По Кречмеру, људи се деле и на шизотимне и циклотимне. Шизотимном типу су склони људи атлетске и астеничке грађе тела, а циклотимном типу људи пикничке грађе тела.

Соматотипологију је дао и Вилијам Шелдон. Он дели људе на мезоморфне (соматотоничке), ендоморфне (висцеротоничке) и ектоморфне (церебротоничке). Његову класификацију је развила Карол Салтус.

Већина савремених психолога прихвата поделу људи на основу темперамента, али то не везује за телесне течности. Већина психолога гаји неповерење према свим соматотипологијама. Насупрот њима, ја их прихватам као у основи тачним.

Постоје и бројне друге типологије личности. Међу њима је и она Мајерс-Бригсова, која је стекла велику популарност због своје поузданости и практичне вредности.

Савремена психологија сматра да су типови личности углавном генетски одређени и као такви непроменљиви. Изгледа да је био у праву Хераклит Ефески (Cherákleitos o Ephesios, cca. 535. пр. н. e – 475. пр. н. e), који је записао у 119. фрагменту: „Тип личности је његова судбина” (ēthos ánthrōpō daímōn).

Сваки тип личности има своје предности и мане. Сваки тип је створен од Бога и вредан. Стога се псалмопевац захваљује Богу: „Хвалим те, што сам дивно саздан” (Псалам 139,14).

Библиографија

1. Букелић, Јован, „Неуропсихијатрија”, 6. издање, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1994.

2. Звонаревић, Младен, „Психологија”, 21. издање, Школска књига, Загреб,1986.

3. Рот, Никола, „Општа психологија”, 8. издање, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1983.

4. Рот, Никола, „Психологија личности”, 15. допуњено издање, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд,1994.

5. Рот, Никола и Славољуб Радоњић, „Психологија”, 3. издање, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1975.

6. Saltus, Carol, „Телоскоп: кључ за откривање вашег карактера према типу грађе тела”, Арион, Земун, 1987.

7. Хрњица, Сулејман, „Општа психологија са психологијом личности”, 7. прерађено издање, Научна књига, Београд, 1994.

 

 

1       

Бу

Последњи пут ажурирано ( четвртак, 21 септембар 2017 )
 
< Претходно   Следеће >

Србска Православна Црква

Serbian Orthodox Church

УВОДНА РЕЧСАОПШТЕЊАКОНТАКТПРЕТРАГА
Тренутно је 51 гостију на вези
ОБАВЕШТЕЊА
ПОЗИВАМО ВАС ДА СВОЈИМ ДОНАЦИЈАМА ПОМОГНЕТЕ ОПСТАНАК И СТАБИЛНО ФУНКЦИОНИСАЊЕ "БОРБЕ ЗА ВЕРУ

+ + +
 
"...О свим тим противприродним гресима, тим изопаченостима, старац Јефрем Аризонски саветовао је да исповедник супружнике о томе на исповести пита директно, јер их многи не сматрају изопаченошћу, па их зато и не исповедају. Они мисле да су таква огавна дела нормална, као што су такозвани орални секс и хомосексуални односи (извините што морам да кажем наглас). Све ово је апсолутно недопустиво, то је девијација."

Архимандрит Сава Светогорац

 
„Ако кажете да не постоји завера, онда постоје само две могућности: или сте незналица, или сте део завере.“

Уредништво „Борбе за веру“


© www.borbazaveru.info. Сва права задржана.