Порфирија, очито, треба подсетити ко је разорио епархију рашко-призренску, гравитациону силу народа
петак, 02 фебруар 2024

 Пор­фи­ри­је:

Ди­вим се ве­ри и хра­бро­сти срп­ског на­ро­да и све­штен­ства на КиМ

Бри­не ме што по­је­ди­ни пред­став­ни­ци за­пад­них др­жа­ва, по­го­то­ву европ­ских, пренебрегава­ју ап­со­лут­но ми­ро­тво­рач­ку уло­гу цр­кве, пре све­га на Ко­сме­ту, ка­зао је па­три­јарх

Па­три­јарх срп­ски Пор­фи­ри­је по­ру­чио је ју­че да се ди­ви ве­ри и хра­бро­сти срп­ског на­ро­да и све­штен­ства на Ко­со­ву и Ме­то­хи­ји, али и да га бри­ну „срп­ска не­сло­га” и „спрем­ност љу­ди да ра­ди соп­стве­ног ин­те­ре­са за­бо­ра­ве на КиМ”. „Бри­не ме срп­ска не­сло­га, спрем­ност љу­ди да, са­ми за се­бе или као чла­но­ви раз­ли­чи­тих ор­га­ни­за­ци­ја, ра­ди соп­стве­ног ин­те­ре­са јед­но­став­но и хлад­но за­бо­ра­ве на Ко­со­во и Ме­то­хи­ју, на на­ше све­ти­ње, и исто та­ко за­бо­ра­ве на љу­де, на пра­во­слав­не Ср­бе ко­ји жи­ве под при­ти­ском и у ге­ту, оста­ве их на ми­лост и не­ми­ло­сти дру­гих”, ре­као је па­три­јарх, на­ве­де­но је у са­оп­ште­њу Срп­ске пра­во­слав­не цр­кве (СПЦ), ко­је је пре­нео Тан­југ.

Па­три­јарх је до­дао да га бри­не и „то што од­ре­ђе­ни кру­го­ви и са­мо­зва­ни од­го­вор­ни по­је­дин­ци, по­ку­ша­ва­ју­ћи да то прав­да­ју па­три­от­ском бри­гом и са­мо њи­ма свој­стве­ним дру­штве­ним ак­ти­ви­змом, ра­ди очу­ва­ња КиМ на­па­да­ју цр­кву ко­ја је не са­мо исто­риј­ски не­го и ак­ту­ел­ни и не­по­ко­ле­би­ви бра­нич Ко­сме­та”. „Њи­хо­ве кри­ти­ке би би­ле до­бро­до­шле ка­да би их мо­ти­ви­са­ла истин­ска бри­га за КиМ и од­го­вор­на љу­бав пре­ма сво­јој цр­кви. Бри­не ме и то што по­је­ди­ни пред­став­ни­ци за­пад­них др­жа­ва, по­го­то­ву европ­ских др­жа­ва, пре­не­бре­га­ва­ју ап­со­лут­но ми­ро­тво­рач­ку уло­гу цр­кве, пре све­га на Ко­сме­ту, али и на чи­та­вом под­руч­ју бив­ше Ју­го­сла­ви­је и без ика­квог осно­ва оп­ту­жу­ју цр­кву ’да де­ста­би­ли­зу­је си­ту­а­ци­ју и ства­ра на­пе­то­сти ме­ђу ет­нич­ким гру­па­ма на за­пад­ном Бал­ка­ну ка­ко би рас­пи­ри­ла су­ко­бе и по­де­ли­ла за­јед­ни­це’ ка­ко се, пот­пу­но су­прот­но исти­ни, по­ми­ње у јед­ној од ре­зо­лу­ци­ја Европ­ског пар­ла­мен­та”, ре­као је Пор­фи­ри­је.

Он је на­вео да га „све то озбиљ­но бри­не”, али и ис­та­као да га „ку­ра­же срп­ски на­род, све­штен­ство и мо­на­штво, њи­хо­ва ве­ра и њи­хо­ва хра­брост”. „То су сви они ко­ји­ма је истин­ски ста­ло до Ко­со­ва и Ме­то­хи­је, ко­ји­ма је за­и­ста ста­ло до отаџ­би­не Ср­би­је, до пра­во­слав­ног срп­ског на­ро­да, и ко­ји се за то бо­ре ве­ром и мо­ли­твом, тр­пље­њем и хра­бро­шћу, је­ди­ним сва­ког по­што­ва­ња вред­ним ’на стра­шном ме­сту по­сто­ја­њем’”, по­ру­чио је по­гла­вар СПЦ.

До­дао је да су за­ко­ни на том де­лу Ср­би­је за­ко­ни, ка­да је реч о пра­ви­ма Ср­ба, мр­тво сло­во на па­пи­ру. „То нас све ду­бо­ко обес­по­ко­ја­ва, а тре­ба да обес­по­ко­ја­ва и сва­ког до­бро­на­мер­ног чо­ве­ка у све­ту. Јер ка­да се на јед­ном про­сто­ру, од стра­не ве­ћи­не ре­ле­вант­них фак­то­ра ко­ји тре­нут­но упра­вља­ју њи­ме, са­мо при­вид­но и но­ми­нал­но по­шту­ју прав­не нор­ме и спро­во­ди објек­тив­на по­ли­ти­ка, а у ства­ри се фор­си­ра ин­те­рес јед­не ет­нич­ке за­јед­ни­це у од­но­су на дру­гу, то чи­ни опа­сан пре­се­дан и пред­ста­вља увод у ра­за­ра­ње основ­них прин­ци­па ци­ви­ли­зо­ва­ног дру­штва ко­је ће се по­том и без мно­го му­ке пре­ли­ти и на дру­ге кра­је­ве све­та. При­мер де­чан­ске зе­мље је нај­по­зна­ти­ји, а има си­ја­сет дру­гих”, на­вео је Пор­фи­ри­је.

Пре­ма ње­го­вим ре­чи­ма, „ду­хов­ни и исто­риј­ски, пра­во­слав­ни, иден­ти­тет на­шег све­то­сав­ског и све­то­ла­за­рев­ског срп­ског на­ро­да, бра­ни се и гра­ди увек и на пр­вом ме­сту жи­во­том по је­ван­ђе­љу, вер­но­шћу Бо­гу, а не пра­зним и при­год­ним при­ча­ма”. „Уко­ли­ко се ни­ка­да не мо­ли­мо за Ко­со­во, ни­ка­да не по­сти­мо за Ко­со­во, ни­ка­да не хо­до­ча­сти­мо на Ко­со­во, ни­ка­да не по­ма­же­мо на­род­не ку­хи­ње на Ко­со­ву, он­да наш иден­ти­тет, све­то­сав­ски етос, пре­ста­је да по­сто­ји. Све ве­ли­ке при­че о Де­ча­ни­ма оста­ју пра­зне ако се онај ко­ји о Де­ча­ни­ма при­ча не мо­ли Све­том кра­љу Сте­фа­ну Де­чан­ском за Де­ча­не и за Ко­со­во. Јер се Де­ча­ни не­ће са­чу­ва­ти под­ка­сти­ма ’Ју­тју­ба’ не­го мо­ли­тва­ма и мо­ље­њи­ма и сва­ким дру­гим де­ла­њем про­же­тим исти­ном и прав­дом. Ка­ко да све­ту по­ка­же­мо ко­ме при­па­да­ју на­ше све­ти­ње уко­ли­ко оне прет­ход­но, у на­шим ср­ци­ма и ду­би­на­ма ду­ше, не при­па­да­ју на­ма са­ми­ма? А ка­ко да нам при­пад­ну ако их не усво­ји­мо и усва­ја­мо на ду­хо­ван, мо­ли­твен на­чин? Оно што смо ду­хов­но усво­ји­ли ни­ко и ни­ка­да не мо­же да осво­ји, ма ко­ли­ку и ма ка­кву си­лу имао”, ис­та­као је па­три­јарх.

По­ру­чио је да сви „са свог ме­ста и по свом по­зи­ву и та­лен­ту” тре­ба да ра­де на „све­до­че­њу исти­не о срп­ском Ко­со­ву и Ме­то­хи­ји”. „По­ма­жу­ћи тој исти­ни на све до­зво­ље­не и хри­шћа­ни­ма при­лич­не на­чи­не, да до­пре до сва­ког, ма­кар тре­нут­но за­тво­ре­ног уха и ср­ца”, ре­као је па­три­јарх.

До­дао је да цр­ква де­ли суд­би­ну свог на­ро­да ко­ји је кон­сти­ту­и­ше и ко­ји у њој жи­ви. „Она исто­вре­ме­но уз­но­си сво­је мо­ли­тве Го­спо­ду да мир и до­бро за­вла­да­ју не са­мо у на­шем на­ро­ду не­го у свим на­ро­ди­ма, по­го­то­во ме­ђу оним на­ро­ди­ма са ко­ји­ма де­ли­мо ово те­шко вре­ме и на­се­ља­ва­мо овај тру­сни про­стор. У том бро­ју, по­себ­но се мо­ли­мо за мир са ал­бан­ским на­ро­дом. Зна­мо да је мир нео­ства­рив у јед­ном на­ро­ду уко­ли­ко он не за­вла­да и ме­ђу на­ро­ди­ма. Сви смо ми као љу­ди по­треб­ни јед­ни дру­ги­ма, упу­ће­ни јед­ни на дру­ге и по­зва­ни да бу­де­мо бла­го­ве­сни­ци ми­ра без об­зи­ра на то ко­ли­ко нас де­струк­тив­не по­ли­тич­ке си­ле и исто­риј­ске да­то­сти усме­ра­ва­ју јед­не про­тив дру­гих и упр­кос све­му то­ме. Не­ко ће за ове ре­чи ре­ћи да су оне не­мо­гу­ће, да су са­мо ле­пе же­ље или по­бо­жна раз­ми­шља­ња. Љу­ди­ма, оста­вље­ним са­ми­ма се­би, мо­жда и је­су. Са Бо­гом ства­ри сто­је дру­га­чи­је”, за­кљу­чио је па­три­јарх СПЦ.

Састанак са Сектором за ванредне ситуације

Патријарх Порфирије састао се јуче у Патријаршијском двору у Београду са петочланом делегацијом Сектора за ванредне ситуације Министарства унутрашњих послова, са Луком Чаушићем на челу, в. д. помоћника министра и начелника поменутог сектора, саопштила је Српска православна црква (СПЦ). Тема разговора била је могућност заштите од пожара манастирских здања, храмовних комплекса и објеката од посебне важности за СПЦ. У знак сећања на посету гости су патријарху Порфирију поклонили најновији ватрогасни шлем који носе припадници ватрогасне службе.

Извор: "Политика"