header image
НАСЛОВНА СТРАНА arrow ПРАВОСЛАВЉЕ-актуелно arrow Шумадијски Борци за веру нису криви!
Шумадијски Борци за веру нису криви! Штампај Е-пошта
субота, 16 мај 2009

ОБУСТАВЉЕН ПРЕКРШАЈНИ ПОСТУПАК ПРОТИВ ШУМАДИЈСКИХ БОРАЦА ЗА ВЕРУ

Подсећање:                

+ + +

К.бр.36

15 Уп.бр. ЈРМ 177/09

ОПШТИНСКИ СУДИЈА ЗА ПРЕКРШАЈЕ У КРАГУЈЕВЦУ, Миленковић Снежана, као судија појединац, у прекршајном поступку против окривљених Гаврић Миодрага из Крагујевца, због прекршаја из чл. 12 ст. 1, чл. 6 ст. 2 и чл. 6. ст.3. Закона о јавном реду и миру, Јевтић Соње, Видовић Ивана, Стевановић Дејана и Митровић Верољуба, сви из Крагујевца, због прекршаја из чл. 12 ст. 1 Закона о јавном реду и миру, на основу чл. 84, 232, 234 и 235 Закона о прекршајима, дана 02.03.2009. године, доноси:

РЕШЕЊЕ

Окривљени Гаврић /Стане/ Миодраг, рођен 18.10.1967. године у Зрењанину, ЈМБГ 1810967720033, незапослен, ожењен, отац двоје деце, са пребивалиштем у Крагујевцу, ул. Миодрага Стефановића бр. 34

ОДГОВОРАН   ЈЕ

Што је дана 14.02.2009. године, око 09,00 часова у порти Старе саборне цркве "Свете Тројице", у Крагујевцу, ул. Трг Тополиваца бб, нарушавао јавни ред и мир, на тај начин што је вршио насиље над свештеником Арсенијевић Савом, тако што га је ухватио за палац леве руке и уврнуо, наневши му повреду констатовану од стране лекара Клинике за ортопедију и трауматологију, на који начин је угрозио сигурност оштећеног и изазвао узнемирење присутних лица, чиме је учинио прекршај из чл.6 ст.3 Закона о јавном реду и миру,

па се на основу истог Закона и чл. 37. Закона о прекршајима

КАЖЊАВА

Новачном казном у износу од 20.000,00 (двадесетхиљада) динара.

Казна се изриче у корист прихода Републике Србије, коју је окривљени дужан да плати у року од 15 дана по правоснажности решења, што ако не учини у остављеном року, иста ће се за износ од 15.000,00 динара заменити у казну затвора у трајању од 30 дана, док ће преостали износ новчане казне од 5.000,00 динара, бити наплаћен принудним нутем, по прописима о принудној наплати.

          ОБУСТАВЉА СЕ прекршајни поступак против окривљеног Гаврић Миодрага за прекршаје из чл. 12 ст 1 и чл. 6 ст. 2 Закона о јавном реду и миру, јер у поступку није доказано да је учинио наведене прекршаје, сходно чл. 234 ст. 1 тач. 9 Закона о прекршајима.

ОБУСТАВЉА СЕ прекршајни поступак против окривљених Јевтић Соње, Видовић Ивана, Стевановић Дејана и Митровић Верољуба, за прекршај из чл. 12 ст. 1 Закона о јавном реду и миру, јер у поступку није доказано да су учинили наведени прекршај, сходно чл. 234 ст. 1 тач. 9 Закона о прекршајима.

ОДБИЈА СЕ предлог подносиоца захтева за изрицање заштитне мере одузимања предмета извршења прекршаја од окривљеног Гаврић Миодрага, и то једне касете за видео камеру мини DV марке МАХЕLL, јер иста није предмет извршења прекршаја, па се предлог одбија као неоснован.

ОБАВЕЗУЈЕ СЕ окривљени да надокнади трошкове прекршајног поступка у паушалном износу од 1.000,00 динара у корист прихода Републике Србије у року од 15 дана од дана правоснажности решења, под претњом принудног извршења.

Образложење

На основу захтева МУП-а Дирекције полиције Полицијске управе у Крагујевцу бр.Уп-1-201-162/09 од 14. 02. 2009. године, закључком је покренут прекршајни поступак против окривљеног: Гаврић Миодрага из Крагујевца, због прекршаја из чл. 12 ст. 1, чл. 6 ст. 2 и чл. 6 ст. 3 Закона о јавном реду и миру, Јевтић Соње, Видовић Ивана, Стевановић Дејана и Митровић Верољуба, сви из Крагујевца, због прекршаја из чл. 12 ст. 1 Закона о јавном реду и миру.

Дана 14.02.2009. године окривљени Гаврић Миодраг је испитан пред судојом за прекршаје, у присуству свог браниоца адвоката Пејчић Александра из Крагујевца, када је оспорио да је учинио прекршаје за које се терети. Изјавио је, да није тачно да је критичном приликом певао црквене песме, обилазио око цркве, нити је носио икону у рукама, већ је стајао и снимао цео догађај. Такође је оспорио да је том приликом вршио насиље над свештеником Арсенијевић Савом, изјавивши да је свештеник вршио насиље над њим, тако што му је пришао и ухватио за камеру, тачније држач исте, чија је вредност око 350 евра, па је у једном моменту, да би одбранио себе и спречио да дође до оштећења камере, ухватио свештеника за палац леве руке и потом се отргао од њега. Окривљени је такође оспорио да је том приликом претио свештенику Василијевић Мирославу речима "Немој да те ја мали поломим", што му се такође захтевом за покретање прекршајног поступка ставља на терет.

Да је окривљени Гаврић Миодраг учинио прекршај за који је оглашен одговорним утврђено је увидом у списе предмета и на основу изјаве сведока - оштећеног, свештеника Арсенијевић Саве, који је изјавио да га је окривљени у једном моменту ухватио за палац леве руке и уврнуо, којом приликом је задобио повреду,  због које је био принуђен да се обрати лекару  за  помоћ.  Изјави  сведока-оштећеног судија је  поклонио  пуну  веру, јер је  иста поткрепљена доказом у виду извештаја клинике за ортопедију и трауматологију од 14.02.2009. године у коме је констатована наведена повреда. Иста је потврђена и изјавом сведока Марковић Милића, која је у том делу идентична изјави оштећеног, јер је поменути сведок изјавио да је видео када је окривљени ухватио оштећеног у пределу палца леве руке, а потом га јако одгурнуо. Сведок је још додао, да је као свештеник посебно узнемирен чињеницом да се све догађало у порти цркве, дакле на светом месту, где је дошло и до повређивања свештеника, дакле на месту његове свештеничке службе. Судија је такође узео у обзир да је и сам окривљени,  приликом испитивања,  признао да је оштећеног ухватио за палац леве руке, али правдајући се да је то учинио како би одбранио себе и сачувао камеру од оштећења, што је, с обзиром на напред наведено,   оцењено као настојање окривљеног да ублажи или евентуално избегне одговорност за учињени прекршај. Сведок - оштећени, је по  уверењу судије износио истину, између осталог и због тога што је и приликом извођења доказа суочења са окривљеним, у свему остао при својој првобитно датој изјави, што се не може рећи за окривљеног, који је променио своју првобитно дату изјаву, изјавивши да није тачно да је оштећеног ухватио за палац леве руке и уврнуо га, али допустивши могућност да је до повређивања сведока дошло у моменту када је бранио камеру од оштећења, што је све напред наведено утицало да се пуна вера да изјави сведока- оштећеног, па с обзиром  да прекршај из  чл. 6.ст.3. Закона о јавном: реду и миру,   чини онај ко вређањем или злоупотребом другог, вршењем насиља над другим, изазивањем туче или учествовањем у њој угрожава спокојство грађана или ремети јавни ред и мир, то се дакле у радњама окривљеног стичу сва битна обележја наведеног прекршаја.

Приликом одмеравања казне цењене су све околности из чл.37. Закона о прекршајииа које утичу да казна буде већа или мања а нарочито природа и тежина учињеног прекршаја, породичне прилике окривљеног, његово имовно стање, степен прекршајне одговорноста, околности под којима је учињен, настале последице, посебно чињеницу да је окривљени вршио насиље над оштећеним - свештеником, у порти цркве, и то на месту његове свештеничке службе, што је његово радно место, наневши притом повреду свештенику, што је утицало да се изрекне казна ближа максимуму законом прописано новчане казне, јер је за прекршај за који је окривљени оглашен одговорним, прописана новчана казна у износу до 30.000,00 динара, или казна затвора до 60 дана, па је одлучено као у изреци решења у уверењу да ће се на тај начин утицати на окривљеног да не чини овакве или сличне прекршаје и да ће се тиме постићи сврха кажњавања. Приликом одлучивања о врсти и висини казне као олакшавајућа околност узетаје у обзир чињеница да окривљени није прекршајно кажњаван у последње две године.

Захтевом за покретање прекршајног поступка окривљеном Гаврић Миодрагу, Јевтић Соњи, Видовић Ивану, Стевановић Дејану и Митровић Верољубу се ставља на терет да су учили прекршај из чл. 12 ст. 1 Закона о јавном реду и миру, јер су се дана 14.02.2009. године, око 09,00 часова у порти Старе саборне цркве "Света Тројица" дрско, непристојно и безобзирно понашали, тако што су предводећи групу грађана, недозвољено и без одобрења старешине цркве, а након завршетка служења литургије, почели да певају песме, обилазили око цркве и носили иконе у рукама, што је у супротности са канонима Српске православне цркве, који регулишу начин служења литургије, у коме се каже да се након одржане литургије, у миру напусти црквена порта, чиме су исказали непоштовање и изложили изругивању литургије коју је одржао Епископ Шумадијски Јован и на тај начин изазвали узнемирење и угрозили спокојство свештенослужитеља и присутних грађана.

Приликом испитивања пред судијом за прекршаје сва напред наведена лица су оспорила да су учинила горе наведени прекршај. Окривљени Гаврић Миодраг је изјавио да није певао црквене песме, нити је обилазио око цркве, носећи икону у руци. Изјаве окривљених Јевтић Соње, Видовић Ивана, Стевановић Дејана и Митровић Верољуба су идентичне, јер су сви изјавили да су у порти старе Саборне цркве певали црквене песме посвећене Светом Владици Николају Велимировићу, Светом Сави, да су носили иконе наших светаца, што се никако неможе сматрати дрским, непристојним и безобзирним понашањем, већ да су на овај начин хтели да им се обрати Епископ Шумадијски Јован, како би га тада питали зашто се у црквама, у граду, не служи литургија по старим црквеним канонима и не поштује одлука Светог Архијерејског сабора.

Током поступка саслушани су сведоци предложени од стране окривљеног Александар Јовић, Владимир Петровић, Матић Драган, Чолић Милош, Кокић Војислав, чије изјаве су идентичне, јер су сви изјавили да се окривљени ни у једном моменту нису понашали дрско, непристојно и безобзирно, већ су само певали црквене песме посвећене Светом Владици Николају Велимировићу и у рукама држали иконе наших светаца, што никако није противно канонима наше православне цркве.

У поступку нису саслушани сви сведоци предложени од стране окривљеног, јер су окривљени и његов бранилац повукли предлог за саслушање сведока Јевтић Драгана, Стевановић Дејана и Рашић Славише.

У поступку су саслушани и сведоци предложени од стране подносиоца захтева за покретање прекршајног поступка и то Ареенијевић Саво, Василијевић Мирослав и сведок Марковић Милић, чије изјаве су идентичне, јер су сви изјавили да су окривљени критичном приликом у порти цркве певали црквене песме, посвећене Владици Николају Велимировићу, носили су у рукама иконе наших светаца и ишли у литију око цркве, што се само по себи не може сматрати дрским, непристојним и безобзирним понашањем.

С обзиром да су окривљени оспорили да су се критичном приликом понашали дрско, непристојно и безобзрино, и да су сви саслушани сведоци, па и сведоци предложени од стране подносиоца захтева, потврдили да се окривљени критичном приликом нису понашали дрско, непристојно и безобзирно, то у поступку није доказано да су учинили прекршај из чл. 12 ст. 1 Закона о јавном реду и миру, због чега је прекршајни поступак, за наведени прекршај, против окривљених обустављен, на основу чл. 234. ст .1 тач. 9 Закона о прекршајима.

Захтевом за покретање прекршајног поступка окривљеном Гаврић Мидорагу се ставља на терет да је учинио прекршај из чл. 6 ст. 2 Закона о јавном реду и миру тако што је дана 14.02.2009. године око 09,00 часова у порти Старе саборне цркве "Свете Тројице" нарушавао јавни ред и мир тако што је угрозио сигурност свештеника Мирослава Василијевића, упутивши му озбиљну претњу, речима "Немој да те ја мали поломим".

Приликом доношења одлуке судија је имао у виду да се прекршај из чл. 6 ст.2 Закона о јавном реду и миру састоји у угрожавању личне сигурности другог лица. Угрожавање је изражено у претњи, да ће се напасти на живот или тело тог лица. Претња је психичка принуда, која као таква делује на лице да оно тиме осећа угроженост за живот и тело, за личну сигурност, зависно од израженог смера и интезитета претње. Претња постоји ако је озбиљна, односно ако је лице коме се прети схвати као озбиљну, стварну и остварљиву. С обзиром на напред наведено, а имајући у виду да је окривљени Гаврић Миодраг оспорио да је критичном приликом претио сведоку Василијевић Мирославу, а сведок Василијевић Мирослав изјавио, да речи упућене њему "Немој да те ја мали поломим", није схватио као збиљну претњу, и да верује да окривљени своју претњу не би остварио, тако да није уплашен за своју сигурност, тим пре што му се окривљени након петнаест минута извинио, то се по уверењу судије у радњи окривљеног не стичу обележја прекршаја из чл. 6 ст. 2 Закона о јавном реду и миру, из ког разлога је прекршајни поступак, за наведени прекршај обустављен, на основу чл. 234 ст. 1 тач. 9 Закона о прекршајима.

Одбија се предлог подносиоца захтева за изрицање заштитне мере одузимања предмета извршења прекршаја, према окривљеном Гаврић Миодрагу и то једне касете за видео камеру мини DV марке МАХЕLL, јер иста није предмет извршења прекршаја, па је предлог одбијен као неоснован.

Одлука о трошковима прекршајног поступка донета је на основу чл.150. и чл.151.ст.1. Закона о прекршајима, те чл. 27, ст. 2. Правилника о накнади трошкова у судским поступцима.

ПРАВНА ПОУКА: Против овог решења може се изјавити жалба Већу за прекршаје у Крагујевцу у року од 8 дана од дана пријема решења, писмено преко овог судије.

РЕШЕНО КОД ОПШТИНСКОГ СУДИЈЕ ЗА ПРЕКРШАЈЕ У КРАГУЈЕВЦУ 15 Уп.бр. ЈРМ 177/09 дана 02.03.2009. год.

Последњи пут ажурирано ( недеља, 17 мај 2009 )
 
< Претходно   Следеће >

Србска Православна Црква

Serbian Orthodox Church

УВОДНА РЕЧСАОПШТЕЊАКОНТАКТПРЕТРАГА
Тренутно је 69 гостију на вези
ОБАВЕШТЕЊА

ПОДРЖИТЕ РАД "БОРБЕ ЗА ВЕРУ

 

"Тешко је замислити хришћанина да под оваквом претњом може бити неутралан, а два пута теже замислити православног Србина, да може стајати по страни и безучасно посматрати борбу између крстоносаца и крстоломаца. Бити неутралан,  није одлика српског народа".
Свети Владика Николај


© www.borbazaveru.info. Сва права задржана.