header image
НАСЛОВНА СТРАНА
"Правда": Артемију стигла подршка из Јерусалима Штампај Е-пошта
понедељак, 22 новембар 2010

 Артемију стигла подршка из Јерусалима

 22. новембар 2010. | 20:09

 Из­гле­да да раш­чи­ње­ни вла­ди­ка Ар­те­ми­је ипак ни­је сам ни у СПЦ, ни у дру­гим пра­во­слав­ним зе­мља­ма. Већ је по­зна­то да су у ње­го­ву од­бра­ну ста­ли вла­ди­ка ба­ња­луч­ки Је­фрем, банатски Ни­ка­нор, ка­над­ски Ге­ор­ги­је, звор­нич­ко-ту­злан­ски Ва­си­ли­је Ка­ча­вен­да, али је ма­ње по­зна­то да га по­др­жа­ва и вла­ди­ка ти­моч­ки Ју­стин. Он је Ар­те­ми­ја по­звао на сво­ју славу, Све­тог Ар­хан­ге­ла Михаило, где је раш­чи­ње­ни вла­ди­ка при­су­ство­вао као гост. Ар­те­ми­ју, са­да као мо­на­ху, у Ср­би­ји ути­ру пут ка за­тво­ру, док му, по­ред по­др­шке ко­ју има ме­ђу вла­ди­ка­ма у Ср­би­ји, сти­жу и по­ру­ке по­др­шке из це­лог све­та.

Пред са­мо про­гла­ше­ње рас­ко­ла, Ар­те­ми­ја је при­мио и са њим раз­го­ва­рао ам­ба­са­дор Ру­си­је у Ср­би­ји Алек­сан­дар Конузин.

Да је про­гла­ше­ни рас­кол у Срп­ској пра­во­слав­ној цр­кви духов­но по­го­дио и иза­звао ре­ак­ци­ју и оста­лих пра­во­слав­них др­жа­ва, по­твр­ђу­је и по­ру­ка ко­ја је Ар­те­ми­ју и ње­го­вој духовној де­ци сти­гла из Је­ру­са­ли­ма, из хра­ма Све­тог Са­ве Осве­ће­ног, ода­кле по­ру­чу­ју да ни­јед­ног срп­ског епи­ско­па тамо ви­ше не­ће при­ми­ти.

„Сви смо по­тре­се­ни због то­га што ра­де не­при­ја­те­љи цр­кве вла­ди­ци Ар­те­ми­ју. Игу­ман Ев­до­ким Све­тог Са­ве Осве­ће­ног ре­као је, за­јед­но са бра­ти­јом, да не­ће да при­ми ни­јед­ног српског епи­ско­па у ма­на­стир. Мо­ли се за вла­ди­ку и мо­на­штво ко­је је прог­на­но. По­др­жа­ва­мо вла­ди­ку Ар­те­ми­ја као исповедни­ка пра­во­сла­вља. Пра­штај, Оче“, ка­же се у по­ру­ци из Је­ру­са­ли­ма.

На вест о не­је­дин­ству у СПЦ ре­а­го­ва­ло је и све­штен­ство из Аме­ри­ке, Ру­си­је, Грч­ке, Све­те Го­ре, Ју­жне Аме­ри­ке и других зе­ма­ља, по­др­жа­ва­ју­ћи Ар­те­ми­ја и мо­ле­ћи се за ње­га

Пр­во основ­но јав­но ту­жи­ла­штво у Бе­о­гра­ду упу­ти­ло је јуче по­ли­ци­ји зах­тев за при­ку­пља­ње по­треб­них ин­фор­ма­ци­ја по­во­дом кри­вич­не при­ја­ве про­тив бив­шег вла­ди­ке Ар­те­ми­ја, по­твр­дио је за „Пр­а­вду“ порт­па­рол Ре­пу­блич­ког јав­ног тужила­штва То­мо Зо­рић, ко­ји ни­шта ви­ше ни­је мо­гао да нам ка­же, јер је у то­ку прет­кри­вич­ни по­сту­пак. Зо­рић је аген­ци­ји Бе­та ре­као да је ре­пу­блич­ки јав­ни ту­жи­лац За­гор­ка До­ло­вац од­ре­ди­ла Пр­во основ­но јав­но ту­жи­ла­штво да по­сту­па у преткри­вич­ном по­ступ­ку ко­ји је по­кре­нут про­тив Ар­те­ми­ја.

– Оче­ку­је­мо да ће вр­ло бр­зо по­сле при­ку­пља­ња информаци­ја и оба­ве­ште­ња ту­жи­ла­штво мо­ћи да до­не­се одлуку у овом пред­ме­ту – ре­као је Зо­рић, ко­ји ни­је мо­гао да на­ве­де за шта се Ар­те­ми­је те­ре­ти кри­вич­ном при­ја­вом.

Отац Ха­ри­тон, бив­ши мо­нах ма­на­сти­ра Цр­на Ре­ка, ко­ји је при­су­ство­вао ли­тур­ги­ји, ко­ју је раш­чи­ње­ни вла­ди­ка одр­жао у тр­пе­за­ри­ји ма­на­сти­ра Ду­бо­ки По­ток, по­сле че­га су де­пор­то­ва­ни са Ко­со­ва, вра­тио се са бра­ти­јом на пла­ни­ну Је­ли­цу, где, ка­ко ка­же, на­ста­вља­ју жи­вот уоби­ча­је­но.

– Жи­вот са на Је­ли­ци на­ста­вља нор­мал­ним то­ком. Ба­ви­мо се по­љо­при­вре­дом и мо­ли­мо Бо­гу. Има­мо бла­го­слов да кренемо за Бе­о­град, ако се би­ло шта де­си вла­ди­ци Ар­те­ми­ју – ка­же отац Ха­ри­тон и до­да­је да се Ар­те­ми­је не пла­ши за­тво­ра.

– Не пла­ши се вла­ди­ка за­тво­ра, али па­шће им ова кривична при­ја­ва у во­ду. Да­чић је већ ре­као да МУП мо­же да ин­тер­ве­ни­ше са­мо у слу­ча­ју да је узур­пи­ра­на имо­ви­на, што се ни­је до­го­ди­ло. И сам вла­ди­ка је из­ја­вио: „Је­ди­но да сам на леђа ста­вио цр­кву и од­нео је“. Не­ма­ју на шта да се по­зо­ву. Ништа ни­је оште­ће­но, ни­је из­не­то, ни­је оте­то. Вла­ди­ка је са­мо хтео да по­ка­же да је и да­ље ле­гал­ни ка­нон­ски епи­скоп ЕРП, а мо­на­штво да се на по­зив СПЦ вра­ти­ло у сво­ју епар­хи­ју. А сада смо и зва­нич­но про­те­ра­ни из ње, и ми и вла­ди­ка. Ето им још је­дан грех на њи­хо­вој го­ми­ли – ка­же бив­ши мо­нах Цр­не Ре­ке.

Отац Ха­ри­тон још до­да­је да Ар­те­ми­ју не мо­гу на­ћи грешку ни по ду­хов­ној, ни по ма­те­ри­јал­ној осно­ви.

– Зна­ју да га не мо­гу осу­ди­ти, јер је вла­ди­ка ис­пра­ван. Па, да до­ка­зе има­ју, већ би их по­ка­за­ли и по­кре­нуо би се цр­кве­но-­суд­ски по­сту­пак. У „ре­кла – ка­за­ла“ на­род не­ће ве­ро­ва­ти. Ни је­дан па­пир ни­су по­ка­за­ли, а ви­ше пу­та је­су сво­ју не­и­сти­ну. Да Ар­те­ми­је ни­је до­бар и бо­го­му­дар ста­рац, не би се це­ла сатан­ска ар­ма­да ди­гла про­тив ње­га. Мно­ге вла­ди­ке и свештенство су уце­ње­ни и то тре­ба да се зна. Не сме ви­ше да се ћу­ти – упо­зо­ра­ва отац Ха­ри­тон и до­да­је да је ово по­ку­шај зе­маљ­ских вла­сти да Ар­те­ми­ја скло­не са Ко­со­ва и да га затворе.

Отац још до­да­је да је исто учи­ње­но и са блаженопочившим па­три­јар­хом Па­влом.

– И па­три­јар­ха Па­вла су за­тво­ри­ли на ВМА и др­жа­ли га у жи­во­ту на ка­ши­чи­цу. Не знам ка­ко се Бо­га не бо­је, али схва­ти­ће и Те­о­до­си­је и НА­ТО и Еулекс и сви да јед­ног је­ди­ног га­зду има­мо, али, бо­јим се, би­ће ка­сно. Нај­ве­ћи је про­блем што од цр­кве по­ку­ша­ва­ју да на­пра­ве ин­сти­ту­ци­ју ово­зе­маљ­ских власти, а Бог је као та­кву ни­је ство­рио. Ни­ка­да се до­сад у исто­ри­ји ни­је до­го­ди­ло да мо­на­си и мо­на­хи­ње бра­не цр­кву од епи­ско­па, ко­ји зо­ве по­ли­ци­ју због нас ко­ји смо се вра­ти­ли у сво­је ма­на­сти­ре. Та­мо ни­ко­ме зло ни­смо учи­ни­ли, већ са­мо се­де­ли и мо­ли­ли се. А не зо­ву по­ли­ци­ју да бра­ни наш на­род ка­да га до­ле на­па­да­ју – ка­же отац Ха­ри­тон.

Опширније у штампаном издању…

http://www.pravda.rs/2010/11/22/artemiju-stigla-podrska-iz-jerusalima/

 

 
< Претходно   Следеће >

Србска Православна Црква

Serbian Orthodox Church

УВОДНА РЕЧСАОПШТЕЊАКОНТАКТПРЕТРАГА
Тренутно је 41 гостију на вези
ОБАВЕШТЕЊА
ПОЗИВАМО ВАС ДА СВОЈИМ ДОНАЦИЈАМА ПОМОГНЕТЕ ОПСТАНАК И СТАБИЛНО ФУНКЦИОНИСАЊЕ "БОРБЕ ЗА ВЕРУ

"Борба за веру" на "Рутјубу":

 
На канал ући кликом на слику или овде:
+ + +
 
„Ако кажете да не постоји завера, онда постоје само две могућности: или сте незналица, или сте део завере.“

Уредништво „Борбе за веру“


© www.borbazaveru.info. Сва права задржана.