header image
НАСЛОВНА СТРАНА arrow ПРАВОСЛАВЉЕ-актуелно arrow Порфирија, очито, треба подсетити ко је разорио епархију рашко-призренску, гравитациону силу народа
Порфирија, очито, треба подсетити ко је разорио епархију рашко-призренску, гравитациону силу народа Штампај Е-пошта
петак, 02 фебруар 2024

 Пор­фи­ри­је:

Ди­вим се ве­ри и хра­бро­сти срп­ског на­ро­да и све­штен­ства на КиМ

Бри­не ме што по­је­ди­ни пред­став­ни­ци за­пад­них др­жа­ва, по­го­то­ву европ­ских, пренебрегава­ју ап­со­лут­но ми­ро­тво­рач­ку уло­гу цр­кве, пре све­га на Ко­сме­ту, ка­зао је па­три­јарх

Па­три­јарх срп­ски Пор­фи­ри­је по­ру­чио је ју­че да се ди­ви ве­ри и хра­бро­сти срп­ског на­ро­да и све­штен­ства на Ко­со­ву и Ме­то­хи­ји, али и да га бри­ну „срп­ска не­сло­га” и „спрем­ност љу­ди да ра­ди соп­стве­ног ин­те­ре­са за­бо­ра­ве на КиМ”. „Бри­не ме срп­ска не­сло­га, спрем­ност љу­ди да, са­ми за се­бе или као чла­но­ви раз­ли­чи­тих ор­га­ни­за­ци­ја, ра­ди соп­стве­ног ин­те­ре­са јед­но­став­но и хлад­но за­бо­ра­ве на Ко­со­во и Ме­то­хи­ју, на на­ше све­ти­ње, и исто та­ко за­бо­ра­ве на љу­де, на пра­во­слав­не Ср­бе ко­ји жи­ве под при­ти­ском и у ге­ту, оста­ве их на ми­лост и не­ми­ло­сти дру­гих”, ре­као је па­три­јарх, на­ве­де­но је у са­оп­ште­њу Срп­ске пра­во­слав­не цр­кве (СПЦ), ко­је је пре­нео Тан­југ.

Па­три­јарх је до­дао да га бри­не и „то што од­ре­ђе­ни кру­го­ви и са­мо­зва­ни од­го­вор­ни по­је­дин­ци, по­ку­ша­ва­ју­ћи да то прав­да­ју па­три­от­ском бри­гом и са­мо њи­ма свој­стве­ним дру­штве­ним ак­ти­ви­змом, ра­ди очу­ва­ња КиМ на­па­да­ју цр­кву ко­ја је не са­мо исто­риј­ски не­го и ак­ту­ел­ни и не­по­ко­ле­би­ви бра­нич Ко­сме­та”. „Њи­хо­ве кри­ти­ке би би­ле до­бро­до­шле ка­да би их мо­ти­ви­са­ла истин­ска бри­га за КиМ и од­го­вор­на љу­бав пре­ма сво­јој цр­кви. Бри­не ме и то што по­је­ди­ни пред­став­ни­ци за­пад­них др­жа­ва, по­го­то­ву европ­ских др­жа­ва, пре­не­бре­га­ва­ју ап­со­лут­но ми­ро­тво­рач­ку уло­гу цр­кве, пре све­га на Ко­сме­ту, али и на чи­та­вом под­руч­ју бив­ше Ју­го­сла­ви­је и без ика­квог осно­ва оп­ту­жу­ју цр­кву ’да де­ста­би­ли­зу­је си­ту­а­ци­ју и ства­ра на­пе­то­сти ме­ђу ет­нич­ким гру­па­ма на за­пад­ном Бал­ка­ну ка­ко би рас­пи­ри­ла су­ко­бе и по­де­ли­ла за­јед­ни­це’ ка­ко се, пот­пу­но су­прот­но исти­ни, по­ми­ње у јед­ној од ре­зо­лу­ци­ја Европ­ског пар­ла­мен­та”, ре­као је Пор­фи­ри­је.

Он је на­вео да га „све то озбиљ­но бри­не”, али и ис­та­као да га „ку­ра­же срп­ски на­род, све­штен­ство и мо­на­штво, њи­хо­ва ве­ра и њи­хо­ва хра­брост”. „То су сви они ко­ји­ма је истин­ски ста­ло до Ко­со­ва и Ме­то­хи­је, ко­ји­ма је за­и­ста ста­ло до отаџ­би­не Ср­би­је, до пра­во­слав­ног срп­ског на­ро­да, и ко­ји се за то бо­ре ве­ром и мо­ли­твом, тр­пље­њем и хра­бро­шћу, је­ди­ним сва­ког по­што­ва­ња вред­ним ’на стра­шном ме­сту по­сто­ја­њем’”, по­ру­чио је по­гла­вар СПЦ.

До­дао је да су за­ко­ни на том де­лу Ср­би­је за­ко­ни, ка­да је реч о пра­ви­ма Ср­ба, мр­тво сло­во на па­пи­ру. „То нас све ду­бо­ко обес­по­ко­ја­ва, а тре­ба да обес­по­ко­ја­ва и сва­ког до­бро­на­мер­ног чо­ве­ка у све­ту. Јер ка­да се на јед­ном про­сто­ру, од стра­не ве­ћи­не ре­ле­вант­них фак­то­ра ко­ји тре­нут­но упра­вља­ју њи­ме, са­мо при­вид­но и но­ми­нал­но по­шту­ју прав­не нор­ме и спро­во­ди објек­тив­на по­ли­ти­ка, а у ства­ри се фор­си­ра ин­те­рес јед­не ет­нич­ке за­јед­ни­це у од­но­су на дру­гу, то чи­ни опа­сан пре­се­дан и пред­ста­вља увод у ра­за­ра­ње основ­них прин­ци­па ци­ви­ли­зо­ва­ног дру­штва ко­је ће се по­том и без мно­го му­ке пре­ли­ти и на дру­ге кра­је­ве све­та. При­мер де­чан­ске зе­мље је нај­по­зна­ти­ји, а има си­ја­сет дру­гих”, на­вео је Пор­фи­ри­је.

Пре­ма ње­го­вим ре­чи­ма, „ду­хов­ни и исто­риј­ски, пра­во­слав­ни, иден­ти­тет на­шег све­то­сав­ског и све­то­ла­за­рев­ског срп­ског на­ро­да, бра­ни се и гра­ди увек и на пр­вом ме­сту жи­во­том по је­ван­ђе­љу, вер­но­шћу Бо­гу, а не пра­зним и при­год­ним при­ча­ма”. „Уко­ли­ко се ни­ка­да не мо­ли­мо за Ко­со­во, ни­ка­да не по­сти­мо за Ко­со­во, ни­ка­да не хо­до­ча­сти­мо на Ко­со­во, ни­ка­да не по­ма­же­мо на­род­не ку­хи­ње на Ко­со­ву, он­да наш иден­ти­тет, све­то­сав­ски етос, пре­ста­је да по­сто­ји. Све ве­ли­ке при­че о Де­ча­ни­ма оста­ју пра­зне ако се онај ко­ји о Де­ча­ни­ма при­ча не мо­ли Све­том кра­љу Сте­фа­ну Де­чан­ском за Де­ча­не и за Ко­со­во. Јер се Де­ча­ни не­ће са­чу­ва­ти под­ка­сти­ма ’Ју­тју­ба’ не­го мо­ли­тва­ма и мо­ље­њи­ма и сва­ким дру­гим де­ла­њем про­же­тим исти­ном и прав­дом. Ка­ко да све­ту по­ка­же­мо ко­ме при­па­да­ју на­ше све­ти­ње уко­ли­ко оне прет­ход­но, у на­шим ср­ци­ма и ду­би­на­ма ду­ше, не при­па­да­ју на­ма са­ми­ма? А ка­ко да нам при­пад­ну ако их не усво­ји­мо и усва­ја­мо на ду­хо­ван, мо­ли­твен на­чин? Оно што смо ду­хов­но усво­ји­ли ни­ко и ни­ка­да не мо­же да осво­ји, ма ко­ли­ку и ма ка­кву си­лу имао”, ис­та­као је па­три­јарх.

По­ру­чио је да сви „са свог ме­ста и по свом по­зи­ву и та­лен­ту” тре­ба да ра­де на „све­до­че­њу исти­не о срп­ском Ко­со­ву и Ме­то­хи­ји”. „По­ма­жу­ћи тој исти­ни на све до­зво­ље­не и хри­шћа­ни­ма при­лич­не на­чи­не, да до­пре до сва­ког, ма­кар тре­нут­но за­тво­ре­ног уха и ср­ца”, ре­као је па­три­јарх.

До­дао је да цр­ква де­ли суд­би­ну свог на­ро­да ко­ји је кон­сти­ту­и­ше и ко­ји у њој жи­ви. „Она исто­вре­ме­но уз­но­си сво­је мо­ли­тве Го­спо­ду да мир и до­бро за­вла­да­ју не са­мо у на­шем на­ро­ду не­го у свим на­ро­ди­ма, по­го­то­во ме­ђу оним на­ро­ди­ма са ко­ји­ма де­ли­мо ово те­шко вре­ме и на­се­ља­ва­мо овај тру­сни про­стор. У том бро­ју, по­себ­но се мо­ли­мо за мир са ал­бан­ским на­ро­дом. Зна­мо да је мир нео­ства­рив у јед­ном на­ро­ду уко­ли­ко он не за­вла­да и ме­ђу на­ро­ди­ма. Сви смо ми као љу­ди по­треб­ни јед­ни дру­ги­ма, упу­ће­ни јед­ни на дру­ге и по­зва­ни да бу­де­мо бла­го­ве­сни­ци ми­ра без об­зи­ра на то ко­ли­ко нас де­струк­тив­не по­ли­тич­ке си­ле и исто­риј­ске да­то­сти усме­ра­ва­ју јед­не про­тив дру­гих и упр­кос све­му то­ме. Не­ко ће за ове ре­чи ре­ћи да су оне не­мо­гу­ће, да су са­мо ле­пе же­ље или по­бо­жна раз­ми­шља­ња. Љу­ди­ма, оста­вље­ним са­ми­ма се­би, мо­жда и је­су. Са Бо­гом ства­ри сто­је дру­га­чи­је”, за­кљу­чио је па­три­јарх СПЦ.

Састанак са Сектором за ванредне ситуације

Патријарх Порфирије састао се јуче у Патријаршијском двору у Београду са петочланом делегацијом Сектора за ванредне ситуације Министарства унутрашњих послова, са Луком Чаушићем на челу, в. д. помоћника министра и начелника поменутог сектора, саопштила је Српска православна црква (СПЦ). Тема разговора била је могућност заштите од пожара манастирских здања, храмовних комплекса и објеката од посебне важности за СПЦ. У знак сећања на посету гости су патријарху Порфирију поклонили најновији ватрогасни шлем који носе припадници ватрогасне службе.

Извор: "Политика"

 

 

 

 

 
< Претходно   Следеће >

Србска Православна Црква

Serbian Orthodox Church

УВОДНА РЕЧСАОПШТЕЊАКОНТАКТПРЕТРАГА
Тренутно је 80 гостију на вези
ОБАВЕШТЕЊА

ПОДРЖИТЕ РАД "БОРБЕ ЗА ВЕРУ

 

"Тешко је замислити хришћанина да под оваквом претњом може бити неутралан, а два пута теже замислити православног Србина, да може стајати по страни и безучасно посматрати борбу између крстоносаца и крстоломаца. Бити неутралан,  није одлика српског народа".
Свети Владика Николај


© www.borbazaveru.info. Сва права задржана.